Kolloidalt silver VS silvernitrat- Brev från Anders Sultan, ION Silver och Lars Bern

Hej Anders!

Jag har sett att livsmedelsverket verkar blanda ihop silvernitrat och kolloidalt silver:

http://www.slv.se/sv/grupp3/Nyheter-och-press/Bilagor-till-nyheter/Angaende-eventuella-risker-med-kolloidalt-silver-i-kosttillskott/

Har någon påpekat det för dom?

Mvh

Svar från Anders:

Hej!

Mycket av uppståndelsen kring kolloidalt silver idag beror på att man från motståndarsidan har extremt svårt (ofta medvetet) att skilja på de starka toxiska silversaltprodukter som användes i läkemedel på 1900-talet (ofta 300.000 ppm starkt)  – och det ogiftiga elektriskt producerade rena silver som används i kolloidalt silver idag med låga 10 ppm styrka.

Det som uppenbarligen lurar dem är det att de gamla läkemedlen ofta kallades Colloidal Silver (CS) eller ibland mer specifikt Colloidal Silver Protein (CSP), silvernitrat bundet till protein för att silvret inte skulle fälla ut och hamna på botten av flaskan. De ca 350 registrerade fall av argyri från denna period, var nästan alla orsakade av CSP med 300.000 ppm styrka och partiklar som kunde vara uppemot 10.000 nm i storlek. Notera att argyri enbart är en kosmetisk biverkning som inte har andra effekter på kroppen.

Ett modernt elektriskt producerat kolloidalt silver består ofta av silverjoner med storleken 0.24 nm samt partiklar i storleksområdet 1-20 nanometer.

Rent silver är ofarligt medan silversalter är toxiska, frätande och kan ge upphov till den kosmetiska biverkningen argyri. Minst 10 gram upplagrat silver är vad som krävs för att kunna få till en färgförändring.

WHO verkar känna till betydligt mer om silver och dess säkerhet än svenska myndigheter och forskare. Deras riktlinjer säger klart att nolleffektdosen – NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) – för silver ligger på 10 gram konsumerat silver under en livstid. Det motsvarar 6 teskedar 10 ppm starkt kolloidalt silver varenda dag under 80 års tid. Detta är fullständigt säkra nivåer som inte ger minsta biverkan enligt WHO. Då tar WHO inte ens i beaktande att silvret du konsumerar idag, har till 99% rensats ut till i morgon.

WHO:s data för silver i vattenreningssammanhang: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/silver.pdf

Bilder som pedagogiskt illustrerar detta hittar man här:

http://www.ion-silver.com/docs/Sakerhetsdata.Ionosil.2010.pdf

http://www.ion-silver.com/docs/Jamforelsedata.Ionosil.lakemedel.2010.pdf

 Dartmouth Toxic Metals Research Program om Silver

En erkänd referens inom området toxiska metaller, Dartmouth Toxic Metals Research Program skriver följande om rent silver: ”Unlike other metals such as lead and mercury, silver is not toxic to humans and is not known to cause cancer, reproductive or neurological damage, or other chronic adverse effects. Nor has normal day-to-day contact with solid silver coins, spoons or bowls been found to affect human health. This is because solid silver is almost completely biologically inert, and even if ingested, would pass through the human body without being absorbed into tissues.”

”Trace amounts of silver are in the bodies of all humans and animals. We normally take in between 70 and 88 micrograms of silver a day, half of that amount from our diet. Humans have evolved with efficient methods of dealing with that intake, however. Over 99 percent is readily excreted from the body.”

http://www.dartmouth.edu/~toxmetal/toxic-metals/more-metals/silver-faq.html

I Facebookgruppen Kolloidalt Silver 2.0 finns det mycket information kring kolloidalt silver, MSM och EMS. Här finns även möjlighet att ställa frågor till gruppens medlemmar, och även ta del av deras resultat. 650 sidor med berättelser och över 21.000 medlemmar! Ansök om medlemskap här:

https://www.facebook.com/groups/353447591456827/

Vänliga hälsningar,

Anders Sultan, Ion Silver

Blogginlägg om Ion Silver från Lars Bern (https://anthropocene.live/2019/03/13/ar-broccoli-ett-lakemedel/) 15 Mars 2019

Anders Sultan som är huvudägare i företaget Ion Silver AB som säljer kolloidalt silver (KS) under varumärket Ionosil har idag skrivit följande redogörelse på Facebook. Jag återger den här eftersom frågan har ett stort principiellt allmänintresse.

Läkemedelsverket försöker nu vitesbelägga Ion Silver AB på felaktiga grunder. Detta baserat på en historisk översiktsartikel som Anders Sultan skrev för 16 år sedan i egenskap av journalist och som finns publicerad på tidningen 2000-Talets Vetenskaps hemsida.

Läkemedelsverket försöker nu få detta till att Ion Silver AB säljer olaglig medicin.

Det som är viktigt att veta i sammanhanget är att Ion Silver AB, som Läkemedelsverket i mars månad år 2019 vänder sig emot, bildades först år 2012. Bolaget har alltså inte funnits förrän dess. Läkemedelsverket hänvisar alltså i målet till en artikel som Anders Sultan skrev nio år innan Ion Silver AB bildades.

I 2000-talets Vetenskap publicerades artikeln samma år som den skrevs av Anders Sultan som på den tiden verkade i ett helt annat bolag (en annan juridisk person). Anders Sultan skrev artikeln i egenskap av journalist och det finns inga varumärken nämnda i artikeln. Anders Sultans artikel är skriven och publicerad av en tidning år 2003 och kan således inte alls ha med Ion Silver AB att göra. Ion Silver AB länkar inte ens till denna artikel.

Trots att många massmediala kanaler vill få människor att tro att kolloidalt silver skulle vara förbjudet, så finns det inget förbjudet med att sälja kolloidalt silver.

Ionosil är ett 100% lagligt vattendesinfektionsmedel som lyder under Kemikalieinspektionen, inte Läkemedelsverket (LMV).

Varför förföljer man KS?

Den ständiga förföljelsen av försäljningen och användningen av KS från skolmedicinens och deras myndigheters sida bör granskas mer ingående. LMV försvarar sig med att Ionosil har av Ion Silver marknadsförts som effektivt mot en rad sjukdomar, vilket gör att produkten säljs som ett läkemedel. För att få sälja läkemedel krävs ett godkännande, som i sin tur bygger på en vetenskaplig och oberoende utvärdering av läkemedlets effekt och säkerhet (s.k. evidens/red anm.). Ionosil är inte godkänt som läkemedel, och får därmed inte säljas och marknadsföras som ett sådant.

Det är dock inte lika enkelt som LMV försöker framställa det. Vi översköljs dagligen av budskap som att t.ex. att broccoli bekämpar cancertumörer. Varför kräver då inte LMV att broccoli måste få ett godkännande som läkemedel för att sådana påståenden skall få användas i marknadsföring av detta livsmedel. Eller motsatsen, alla påståenden om att rött kött orsakar cancer som tillåts spridas av veganer, utan någon som helst vetenskaplig evidens.

Kolloidalt silver fungerar

För egen del har jag lång erfarenhet av användning av just KS. Efter en urostomioperation för 27 år sedan fick jag upprepade problem med svåra urinvägsinfektioner som gick upp i njurbäckenet och gjorde mig jättesjuk med hög feber. Jag tvingades ständigt bära med mig antibiotika att sätta in vid dessa händelser som inträffade ett halvdussin gånger per år. Skolmedicinen ordinerade ett av dessa av LMV godkända preparat som heter Hiprex som profylax. Det preparatet var helt verkningslöst och försurade därtill min kropp. Jag blev helt antibiotikaberoende och var ständigt livrädd för den dag infektionen orsakades av antibiotikaresistente bakterier. Upprepad antibiotikabehandling har nämligen den effekten att man riskerar att direkt odla fram sådana bakterier.

För över tio år sedan blev jag informerad om de egenskaper som KS har, varför jag slutade med skolmedicinens värdelösa Hiprex och ersatte det med en klunk KS till natten varje kväll. Därmed löste jag mitt problem. Efter det har jag bara haft några enstaka urinvägsinfektioner som krävt antibiotikabehandling. KS är alltså inte hundraprocentigt säkert, men ljusår bättre än det av LMV godkända preparatet. Jag har även flera ggr använt någon dl KS efter att jag ätit något som gjort mig illamående (sannolik matförgiftning), vilket alltid hävt illamåendet.

För en tid sedan berättade några vänner som i likhet med mig hade en Ridgeback-hund att deras vovve drabbats av kronisk urinvägsinfektion som krävde ständig antibiotika för att hindra den inkontinens som infektionen orsakade. Att ständigt stå på antibiotika är givetvis helt förkastligt och ökar kraftigt risken för resistensutveckling. Jag gav dem rådet att varje dag istället hälla en dl KS i vovvens vattenskål och urinvägsinfektionen försvann direkt.

Det är sådana här berättelser som LMV vill förbjuda att de används i samband med försäljning av KS. Till vilken nytta måste vi fråga oss, allrahelst som KS är totalt ofarligt i de koncentrationer vi talat om här.

Att läkemedelsindustrin har lyckats få lagstiftarna att stifta lagar som gör att LMV godtyckligt kan ingripa mot KS, men inte mot broccoli är djupt stötande. Denna typ av lagstiftning har hundraåriga rötter från USA där Rockefellers pharmaceutical investment business genom den s.k. Flexnerrapporten 1910 lyckades övertyga USA-kongressen att förbjuda allt som kunde konkurera med deras patenterade medicinska kemikalier. Man sjösatte en ytterst kostsam och komplicerad godkännandeprocess som effektivt stoppade möjligheten att få något väl beprövat, men ej patenterbart, naturligt preparat godkänt som läkemedel. Det mest upprörande exemplet är förbudet mot ytterst potenta medicinsk cannabis.

Den här godkännandeprocessen som försvaras med, att man inte skall utsätta patienterna för de risker som användning av ej godkända preparat som t.ex. helt ofarligt KS medför. Detta argument är ju kvalificerat hyckleri från det medicinska etablissemangets sida. Det har ju inte hindrat varken USA:s FDA eller vårt LMV från att godkänna rader av helt livsfarliga preparat från industrin som tar död på hundratusentals varje år och gör ännu fler bara sjukare. Läkemedelsbiverkningar är den tredje främsta orsaken till förtida död i västvärlden. Jag talar av egen erfarenhet efter år av omfattande läkemedelsanvändning, bl.a. fick jag en gång en grav hjärtarytmi av en förskriven, av LMV godkänd, värkmedicin.

Myndigheterna står ensidigt på Big Pharmas sida

Vi måste inse och räkna med att myndigheter som LMV står ensidigt på industrins sida och bryr sig lite om allmänintresset. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi startat Riksföreningen för Metabol Hälsa, eftersom vi själva är ensamma i kampen för att försöka förbli friska tills vi dör en naturlig död av ålderssvaghet. Skolmedicinen tillhandahåller mest bara kemikalier för att försöka dölja symptomen när vi blir sjuka, bot erbjuder man sällan.

Många frågar sig hur det kunnat bli så här? Svaret är enligt min uppfattning att de personer som rekryteras till myndigheter som FDA och LMV hämtas ur samma sociala nätverk som även läkemedelsindustrins folk tillhör. Man är kollegor och vänner och har karriärvägar där det är svängdörr mellan skolmedicinen, LMV och industrin. Vi kan aldrig lita på att dessa myndigheter tar tillvara våra intressen, det måste vi själva göra.

Gå därför med i vår förening och se till att vi blir en tung röst i hälsodebatten.

Lars Bern