Globalism och standardisering av alla system.

”We have got to admit that if fascism is advancing, this is largely the fault of socialists themselves. Partly it is due to the mistaken communist tactic of sabotaging democracy, i.e. sawing off the branch you are sitting on; but still more to the fact that socialists have, so to speak, presented their case wrong side foremost. They have never made it sufficiently clear that the essential aims of socialism are justice and liberty. With their eyes glued to economic facts, they have proceeded on the assumption that man has no soul, and explicitly or implicitly they have set up the goal of a materialistic Utopia.– The road to Wigan piers, George Orwell

1987 fick FN-organet Världskommissionen för miljö och utveckling, ledd av Norges dåvarande minister Gro Brundtland, i uppdrag att ta fram en rapport som redogjorde för sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring genom att etablera Lester Browns begrepp hållbar utveckling/ Sustainable development. Rapporten heter Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, även kallad Brundtlanrapporten. Lester Browns visioner om den hållbara framtiden från 2006 finns att läsa i boken Plan B 2.0 här: http://www.framtidsverket.se/FvPB2.html. Han skriver bl.a. om vikten av sol, vind, vattenkraft, minskad befolkningstillväxt, hälsa, kollektivåkande, parkeringsskatter, cykelanvändning, minskat köttätandet, höja produktivitet hos åkermark och vatten. Han skriver också om hur fossila bränslen kan driva upp jordens temperatur som nu måste stabiliseras.

1992 publicerades själva aktionsplanen för hållbar utveckling och den kallas Earth summit, Agenda 21, The united nations program of action in Rio De Janeiro. Författare är även här Lester Brown, President of Earth Policy Institute. Agenda 21 är föregångaren till dagens Agenda 2030 och är definierad via 17 globala mål:

SDG, ”Sustainable development goals”, Agenda 2030, som nu genomsyrar bl.a Regeringen, LO, TCO, SACO(Sveriges akademiker), Naturvetarna, Scouterna, Extinction rebellion, Fridays for the future, IPCC osv. ICLEI driver igenom målen på regional nivå.
Regeringen Löfven arbetar aktivt för att införa Agenda 21, Agenda 2030. Det hela kan leda till en totalitär världsregering. Foto: Regeringskansliet.

Målen skildrar drömmen om den fria och friska världen, världen utan krig, miljöförstöring och en plats där människor blir omhändertagna. Hunger och fattigdom utrotas, allting blir mer hållbart, effektivt och ojämlikheten mellan män, kvinnor och nationer förintas. Naturen vitaliseras åter, haven överfiskas ej, smarta digitala innovationer förgyller vardagen och de svåra klimatförändringarna bekämpas för gott. Folk kan röra sig fritt och gränser liksom olikheter är bortglömda. Problem uppstår dock när man inser att dessa förändringar drivs av FN och stora företag inom bl.a. energi, produktion och transport som är intresserade av fri expansion och dominera marknader. Sannolikt innefattar Mål 2, “att utrota hungern” marknadsdominans för mat och fröproducenter, ett dikterande för vem och vilka som får odla och på vilket sätt, “att utrota fattigdom” innefattar sannolikt att sänka nivån för de utvecklade länderna, skapa ekonomisk kollaps för att strukturera om samhällen, minska privat ägande och en konsesus om en lägre levnadsstandard med stora företag som dikterar vad frihet innebär. Här kommer även massiv invandring in för att haverera den rådande strukturen och lägga grunden för den nya, som styrs av globalistiska företag. “Att minska ojämlikheten“ handlar sannolikt om att få bort olikheter, att strukturera om samhället så pass att gemenskap urholkas och identifikation med land, nation, folk, kultur och även kön blir utsuddat. Kollektivet marknadsförs framför allt. Människan blir den historielösa konsumenten utan rättigheter och identitet. Mål 7 handlar om total energimarknadsdominans av förnyelsebara källor som sannolikt kommer att skapa en form av energifattigdom men framförallt energidominans över Europa (# Energy union, EU). Mål 15 handlar antagligen om att få bort folk från skogen, landsbygden, bort från självbestämmande, bort från rätten att äga och nyttja land och föra människor in i högteknologiska städer. Mål 11 handlar om “Smarta städer “ där övervakning är av absolut största intresset. 5G kommer att användas i all form av ansiktsigenkänning, övervakning, rfid-teknik och är ett fullkomligt och reellt hot för det demokratiska, individualistiska samhället. Inte att förglömma är att FN idag består av fler diktaturer än demokratier.

Den hållbara utvecklingen ger intryck av att främst syfta till vad som är hållbart för företagen som önskar driva en global ekonomi men säljs in som en hållbar utveckling för människan så att vi själva understödjer och förverkligar det som företagen önskar. Agenda 2030 påverkar ekonomin, det privata ägandet, transport, användande av land, hälsa, utbildning, vattenanvändning, energianvändning, matproduktionen, privatliv, säkerhet, demokratin och frihet. Granskaren Rosa Kiore säger i en intervju:

Agenda 2030 is the blueprint, the action plan to inventory and control all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all means for production, all construction, all energy, all education, all information and all human beings in the world. It is a transition from representative government to governance by unelected boards and commissions. It is the erase of jurisdictional boundaries and the laws of private property rights.” Rosa Koire, 2013 (https://www.youtube.com/watch?v=7ykELwj1Ta8)

FN är som ett nät av bestämmandeorgan med institutioner, kommissioner, uppdrag och många upplevs nog vara rena gräsrotsrörelser med ömmande känslor för planeten trots att de har drivits på av FN, ett monumentalt maktorgan. Agenda 2030 handlar om extremt noggrant beräknade mål för att realisera en ny ”global tillvaro” som finansieras av ofantligt stora företag. ”Ungdomar och utsatta grupper” uppmuntras överallt i dokumentet till bestämmandepositioner på regional nivå. Sedan 1992 har FN fört fram barn och ungdomar som driver på idén om ”klimat och- miljö-katstrofen” och det är ingen slump att Fridays For Future med Greta i spetsen bl.a. talar om IPCC, Parisavtalet och att det finns kopplingar till Rockefeller foundation, FN, EU och att hennes kamp blivit bistådd marknadsföringsmässigt upp till öronen. Budskapet är att ”lyssna till forskarna” och det syftar naturligtvis till FNs forskare som säger att det är en klimatkris som kräver en ”global omställning”, ”grön omställning”, ”energiomställning” och ”hållbar utveckling”. Det man har gjort är att skapa en känsla av en samhällsmässig konsensus genom att diktera för människor att acceptera att det råder en gigantisk klimatkris och att FN tillhandahåller lösningen. Lösningen heter Agenda 2030 som implementerats av 127 nationer. I hela vevan har man ju dessutom skrämt upp barn genom att säga att planeten håller på att kollapsa, dom har ingen framtid och att dom bär på makten att rädda jorden, men de har bara 12 år på sig som råkar vara just till år 2030.

Första båten som tilldelades Greta under flygbojkotten: Malizia II, (fd. Edmond de Rothchild) med Agenda 2030 printat över hela seglet.

Vi har alltså fått veta att vi är i en KRIS och ett barn säger till oss att vi skall lyssna på FN och uppmanar till ”panik” som Fridays for futures slogan talar om: ”I want you to panic”. Vilken vettig rörelse kommer någonsin växa fram genom att förmedla känslan av panik, hets, skuld och skam?

Rosa Koire menar att Agenda 2030 är beroende av någonting som kallas Hegelian dialektik som syftar till att en kris uppstår och en lösning erbjuds. Balansen mellan krisen och lösningen blir “det nya normala” och vad människor går med på under ett sådant tillstånd brukar i regel skilja sig från vad de skulle acceptera om krisen inte hade uppstått. Det nya tillståndet är ett påtvingat tillstånd eftersom krisen har uppdagats och behöver hanteras.

Skrämselmodell i skapandet av en kultur av kris.

Rosa Koire menar att Agenda 2030 använder sig av två stora kriser: KLIMATKRISEN och TERRORISM. Genom att skapa en kultur av en kris, som man dessutom säger är skapad av mänskligt beteende med skuld som bränsle, öppnar man upp för att väldigt mycket restriktioner kan användas i utformandet av en global totalitär konstruktion. Klimatrörelsen är ingen revolution.  Klimatrörelsen underlättar för en globalisering och en centralisering av makt och kontroll. Globalism är standardisering av alla system. Rosa Koire om planerna:

Manufactured consensus and behavioral modification. Public re education. Manipulating public opinion. Open the population to accepting decisions made by consensus. The usage of children being indoctrinated from early age. They are told that they are killing the planet and that they have the power to save it, they are telling the most powerless people on the earth that they have the power to save it. Globalisation is the process of developing world wide UNIFORMITY and social, political, economic and environmental controls. It is the rise of the city-state. You are going to lose nations, all boundaries will brake and mega cities will be implemented.

Den ”hållbar utvecklingen” är baserad på en modell bestående av tre aspekter; Ekonomi, miljö och social jämlikhet (economy, enviroment and social equity) och när balansen mellan dessa är optimal, uppstår den hållbara utvecklingen som ”möter dagens behov utan att kompromissa med förmågan för framtidens generationer att möta deras behov”. (Brundtland commission, 1987). Rosa Koire:

So what is unsustainable?

Middle class life style
Suburban life style
Single family residences
Private vehicles
Appliances (apparater)
Air conditioning
Meat eating
Tillage (Odling, “ att gräva i marken”, “breaking the earth surface”)

The key provision, the key to this plan (Agenda 2030) is that it will also be total data collection and information sharing world wide, because how else could you monitor whether people are balancing their economy, ecology and social equity? Social equity equalises the economies of the world and has a negative impact on the developed nations. If you have above average expectations (as Scandinavians do) this plan targets you. This is the corporatocracy tightening the screws; it is about artificial scarcity and restriction. Creating a culture of emergency that is linked to human behavior enables a WIDE range of restrictions that are beneficial to a global totalitarian restructuring of the world. All totalitarian states shares the same characteristics: Total control of property and means of production, total information, surveillance, loss of free speech, restricted movement. They also share the same philosophy: “IT IS ALL FOR THE COMMON GOOD” and that the individual is “SELFISH”. The individual use to much, eat to much, has to much land. All totalitarian states also use “TERROR”.

Rosa menar även att Agenda 2030 innefattar planen att få bort människor från landsbygden och lokalisera befolkningen till övervakade megastäder genom en designad ekonomisk kollaps:

“How do you get pushed out of your land? They monitor your well, they restrict your access, they pulverize your roads to gravel, they stop your postal service, they take away your schools, they don’t maintain your bridges, and pretty soon, you’re the only one out there who are paying taxes and you just cant keep doing it anymore. This is an engineered economic collapse. Engineered to bankrupt people. Engineered to move you to the city centres and get you off your land.

Christina Figueres, generalsekreterare för FN:s klimatkonvention, sa vid en presskonferens i Brussel år 2015: ”Detta är första gången i mänsklighetens historia som vi medvetet tar på oss uppgiften att, inom en avgränsad tidsperiod, ändra den ekonomiska utvecklingsmodell som har varit rådande under minst 150 år, sedan den industriella revolutionen”. Alltså en ekonomisk omstrukturering före någonting annat. Att Agenda 2030 lever på idén om klimatförändringar är uppenbart och det används idag för att ge fyr åt gigantiska ekonomiska och globala förändringar, tex: Energiomställning från fossilt till vad som kallas ”förnyelsebar energi” som starkt kan ifrågasättas av flera anledningar (dess egentliga förnyelsebarhet, påverkan på stora landområden, djuren, produktion, underhållning samt egentliga utsläpp, batteritillverkning, distribution tex) Det finns inte en konsensus mellan makten och folket, det man har gjort är att påtvinga människor att acceptera att det bl.a. råder en gigantisk kris och FN tillhandahåller lösningen i form av ”hållbar utveckling”, digitalisering och övervakning som främst gynnar företagen och deras globala ekonomi. Varenda kommun i Sverige har infört ”obligatorisk miljökurs” för sina anställda och gissa vad det handlar om? Agenda 2030. Enligt en bekant till mig som varit på ett sådant obligatoriskt möte ombeds folk att redovisa sina ’koldioxidutsläpp’ och blir skuldbelagda för sitt bilanvändande, semestrande, köttätande och plastanvändande under en hel dag. Har din familj lågt C02 utsläpp blir du ansedd som ’bättre’. Detta kan jämföras med kommunistiska Kinas sociala belöningssystem som odlar ett sjukligt angiveri och skuldsamhälle. Att ”tänka globalt och agera lokalt” är Agendans mottot och det som lätt framstås som progressiva planeträddarrörelser är i själva verket resultatet av en råkapitalistisk och global ekonomisk plan som bidrar till ett mer totalitärt samhälle med färre rättigheter. ”If anything is called SMART today, you can be sure its really really STUPID” -Rosa Koire.

Rosa Koire i Danmark 2013 på Open Mind Conference
Rosa Koire. UN Agenda 2030 exposed, 2019

Ett urval av organ som är sammanfogade med Agenda 2030:


ICLEI :International Council for Local Environmental Initiatives, founded in 1990 is a global network of cities, towns and regions committed to building a susutainable future.

IPCC: The Intergovernmental Panel on Climate Change. Through its assessments, the IPCC determines the state of knowledge on climate change. The IPCC does not conduct its own research.

EXTINCTION REBELLION: Movement. It started in response to the IPCC report that we only have 12 years to stop catastrophic climate change and our understanding that we have entered the 6th mass extinction event.

FRIDAYS FOR FUTURE/ Global strike: Hänvisar till Parisavtalet, IPCC, Att ”Lyssna till forskarna”.

AICHI Targets: The Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 – A ten-year framework for action by all countries and stakeholders to save biodiversity and enhance its benefits for people.

UNEP: The United Nations Environment Programme

UNFCCC secretariat (UN Climate Change) was established in 1992 when countries adopted the United Nations Framework Convention on Climate Change With the subsequent adoption of the Kyoto Protocol  in 1997 and the Paris Agreement  in 2015, Parties to these three agreements have progressively reaffirmed the secretariat’s role as the United Nations entity tasked with supporting the global response to the threat of climate change.

PARISAVTALET/ The Katowice climate package (UNCC) : Delegated at COP24 in Katowice, Poland, agreed on the ‘Katowice Climate Package’ which defines how the Paris Agreement will be implemented globally. The Paris Agreement central aim is to strengthen the global response to the threat of climate change by keeping a global temperature rise this century well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 degrees Celsius.

UNCC: The United Nations Compensation Commission

SDGs for All: Joint media project of the global news organization International Press Syndicate (INPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI). It aims to promote the Sustainable Development Goals (SDGs), which are at the heart of the 2030 Agenda for Sustainable Development