Med tanke på att jag fick ta bort ordet ”natur” ur ett arbete på Konstfack p.ga. svårigheten att definiera dess innebörd, kan man dra slutsatsen att Socialdemokrateras presskrivare inte skulle bli särskilt långvarig under sådana omständigheter. Precisa definitioner av ord och dess innebörd gynnar ett perfekt språk. I ett fulländat språk där varje idé har sin speciella term skulle oändliga diskussioner sparas, eftersom missförstånd då voro omöjliga. Idag lever vi i ett samhälle där omdefinitioner av ord är mer synliga än intresset för enighet kring betydelser.

Många ord har tappat sin egentliga innebörd och gjorts till oanvändbara eftersom förståelsen för dessa nu äro oändligt tolkningsbara och därmed inkonsekventa. Det bidrar inte bara till att människor inte kan kommunicera med varandra, utan att människor också blir berövade förståelsen för vad orden i sig betyder. I slutändan berövas folk förmågan till samförstånd, gemenskap och utveckling då språket har stor betydelse för medvetandets förmåga att expandera. Abstrakta begrepp som tex frihet, tid, och framtid kräver ett utvecklat språk i skrift och tal för att kunna begripas. Ditt medvetande som du har idag skulle naturligtvis varit mer begränsat om du levde instängd i en källare utan tal, text och föreställningar under dina första 15 år. Via språket finner vi färdigheten att beskriva upplevelsen, känslan och tanken om olika utgångspunkter, betydelser och förändringar. Vi har idag ingen som sitter i ledande position i Sverige, som använder sig av språket på så sätt att det skall kommunicera samförstånd, gemenskap, utveckling och förståelse. Vi har undermåliga ledare vars agendor omskriver betydelsen av ord och berövar människor bildning. Det största partiet i Sverige bedriver, vad som skulle anses inom vilken annan sektor som helst, för kränkande särbehandling och man trakasserar systematiskt över 2 miljoner människor i sin egna nation pga. att dessa har avvikande åsikter från normen. I denna veva av organiserad mobbning av sitt egna folk, har viktiga begrepp som tex ”demokrati”, ”rättighet” och ”frihet” urholkats och tappat sin egentliga innebörd. Folkvalda politikers uppgift att förvalta nationens folk egna önskemål om styre, har glömts bort. Förvägran kring samarbete mellan olika partier verkar ses som demokratiskt då man beskyller oliktänkande för att vara anti-demokrater. Detta är en psykologisk krigsföring från det styrande skiktet, alltså propaganda, och det är historiskt typiskt att man omskriver betydelsen av ord under en sådan attack och man arbetar främst med att förmedla känslan av rädsla för att vara utanför gruppen och tycka fel. Barnen och ungdomarna är de som oundvikligen blir mest utsatta då indoktrineringen av värdegrunder uppmuntras före uppmaningen till intelligens och insikt samtidigt som jämförelserna till någonting annorlunda(som tidigare har varit) inte kan vara annat än marginella.

Vi kan jämföra flera populära ismer eftersom drivkraften inom dessa system är detsamma. Socialismen som vi känner den i Sverige har olyckligtvis transformerats under tidens gång precis som den transformerades från nationalsocialism till nazism i Tyskland. Flera ismer är i grunden samma ideologi förtäckt i olika ståndpunkter men målet är detsamma, makt och kontroll för det styrande skiktet. Alla dessa ismer ställer grupper mot varandra precis som etablissemanget i Sverige har lyckats med. Man driver en linje som är motsatsen till frihet. Inga ismer är egentligen intresserade av frihet utan om kampen om vilka som skriver reglerna kring vad frihet är. Bakom denna ridå finns naturligtvis ekonomiska intressen som vill förvandla EU till en diktatur, där nationalstaterna ej har bestämmanderätt och där befolkningen ej besitter något kulturellt kapital, tydlig identitet eller koppling till historien om frihet eller utbildning. Som Yuri Bezmenov beskriver det har frihetsrörelser sedan 60-talet används mot friheten självt i förklädnad genom att få människor att tro det dom kämpar för är jämlikhet och oberoende, men detta har används för att luckra upp stabiliteten i ett samhälle.

SOCIALDEMOKRATERNAS PRESSMEDDELANDE 2 juli 2019:

Förbjud rasistiska organisationer
(En rubrik totalt utan definition av ordet vilket försvårar för läsaren att förstå vad som anses vara rasistiskt och vad som är en organisation, specifikt; ”en rasistisk organisation”)

Rasistiska organisationer (Här kan man spekulera i vilka organisationer som anses vara rasistiska och vad orden betyder eftersom definition uteblir) sprider hat och hot (Definitiv sanning enligt socialdemokraterna utan förbehåll. Definition av innebörden av ”hat och hot” uteblir) via medier och på internet och skapar otrygghet för många (Vilka skapas det otrygghet för och på vilka sätt i praktiken?) De rasistiska organisationerna utgör ett särskilt hot mot vårt samhälle (Vilka organisationer menar dom och på vilket sätt hotar det vårt samhälle och vad definieras med ”vårt” samhälle?). Vi tar det på största allvar och vill därför förbjuda rasistiska organisationer. (Utan definition av ordet rasism för 3:e gången)

Rasistiska organisationer bidrar till att sprida rasism på ett organiserat vis och skapar otrygghet för många. Vit makt-miljöns aktiviteter utgör ett hot mot enskilda individer och demokratin och personer inom den miljön bedöms ha förmåga att kunna begå grova våldsbrott som skulle kunna utgöra terroristbrott i Sverige. (Här definieras det största och allvarligaste hotet mot individer och demokratin vara vit makt-miljö. Man skriver också att det är synonymt med våldsbrott och terrorism.) Därför anser vi Socialdemokrater att rasistiska organisationer ska förbjudas. (På vilket sätt bör miljöer förbjudas och vad innebär detta?)

– Nazismen är ingen åsikt, det är ett brott mot mänskligheten. (Här görs ett likhetstecken mellan rasism, nazism och vit makt-miljön) Men nazistiska och andra högerextrema (Här kopplas rasim, nazism och vit makt-miljö ihop med högerextremitet, helt utan klara definitioner av något ord) organisationers aktivitet har ökat på senare år och därför måste vi vidta skarpare åtgärder, säger Morgan Johansson (s), justitieminister. (På vilket sätt har aktiviteten ökat? Hur tydligt är det och vad är orsaken till detta?)

Regeringen kommer därför tillsätta en kommitté som ska överväga om det bör införas ett förbud och särskilda straff för de som deltar i en rasistisk organisation, samt hur ett förbud mot rasistiska organisationer kan se ut. (Här skriver man om att man tänker lägga resurser på att kartlägga privatpersoner som tar del av material eller är medlemmar i organisationer av det som Socialdemokraterna anser vara rasistiskt, nazistiskt, i vit makt-miljö och högerextremt. Ingen definitioner ges på vad orden innebär)

Uppdaterades senast: 2 juli 2019

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2019/forbjud-rasistiska-organisationer/

Ehem, jag är inte den som är den men det låter som att det största partiet i Sverige är emot det Svenska folket och deras motstånd mot den politik, förändring och konsekvenser som Socialdemokraterna bidragit till, förvaltar och försvarar. Socialdemokraterna ser den svenska befolkningen och deras yttrandefrihet som dess fiende. Inte helt otänkbart för ett parti som nedmonterat polisen, tillsätter egen personal på topppositioner inom alla instanser, påtvingar landet en massinvandring utan dess like, rekryterar HBTQ-soldater till det nedmonterade försvaret, inför Islam och samarbetar med EU?
”En diktatur kan aldrig bli till om inte militären är på dess sida”.

En fri och spirituell människa är inte underkastad förtryckande mänskliga levnadsregler utan existerar med idéerna om att livet, människan, djuren, naturen och Jorden är värdefulla. Någon som förstår detta behåller sin ståndpunkt inom sig och underkastar sig inte planer som hotar grundläggande frihetssystem där människor kan leva tillsammans utan konflikt. Var stark! Var fri!

Bild ovan: Alva Myrdal. 1902-1986. Svensk socialdemokratisk politiker och diplomat. Gift med Gunnar Myrdal, mor till Jan Myrdal. Mottagare av Nobels fredspris 1982. Debatterade och engagerade sig i nedrustning och kvinnors frigörelse och likavärde. Här med maken Gunnar Myrdal med Olof Palme 1979: